Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Dodano: 4 kwietnia 2011

26 marca 2011 r. odbyło się doroczne, sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wetliny i Okolic. Zebranie otworzył Prezes Stowarzyszenia, Aleksy Wójcik. Zaproponował zgłaszanie kandydatur na prowadzącego zebranie. Wobec niezgłoszenia innych kandydatur, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie wybrano Prowadzącego, którym został Aleksy Wójcik.

Prowadzący zaproponował następujący porządek obrad:
1. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2010.
2. Udzielenie przez Komisję Rewizyjną absolutorium dla Zarządu.
3. Udzielenie przez Walne Zebranie absolutorium dla Zarządu.
4. Przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia
5. Uzupełnienie składu Zarządu.
6. Ustalenie terminu akcji „Sprzątanie Świata”.
7. Przedstawienie przez Zarząd i przegłosowanie propozycji dotyczącej wykluczenia członka SRWiO po dwuletnim okresie niepłacenia składki członkowskiej.
8. Uchwalenie planu działania Stowarzyszenia na najbliższy rok z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za realizację.
9. Wolne wnioski.

ad 1. Omówiono stan prac dotyczących projektu „Bieszczady odnalezione” oraz budowy chaty bojkowskiej (Eko-Muzeum). Jednocześnie Prowadzący zaapelował do Członków o zgłaszanie nowych inicjatyw.

ad 2. Po przedstawieniu przez Zarząd Sprawozdania z działalności, Komisja Rewizyjna zdała sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli działalności Zarządu oraz udzieliła absolutorium Zarządowi.

ad 3. Zebranie, w głosowaniu jawnym jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi.

ad 4. Prowadzący zarządził głosowanie dotyczące przyjęcia w poczet Członków Rzeczywistych SRWiO Piotra Tuniewicza. W głosowaniu jawnym kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

ad 5. Prowadzący zaproponował uzupełnienie składu Zarządu o 1 osobę reprezentującą wieś, która w Zarządzie do tej pory reprezentowana nie była. Zgłoszono z sali kandydaturę Piotra Tuniewicza z Krzywego. W głosowaniu jawnym, przy 2 osobach wstrzymujących się, kandydatura została przyjęta.

ad 6. Termin akcji „Sprzątanie świata” ustalono na dzień 9 kwietnia 2011 r.

ad 7. Ustalono, że w ciągu 2 tygodni wszyscy członkowie SRWiO dostaną informacje na temat zaległości dotyczących opłat składek.
Jednocześnie, uchwałą nr 45, przyjęto zasadę, że każdy członek SRWiO po 2 latach niepłacenia składek zostanie listem poleconym powiadomiony o tym fakcie wraz z prośbą o uregulowanie należności. Jeżeli w określonym w piśmie terminie nie ureguluje zaległości zostanie wykluczany ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu. W głosowaniu jawnym rozwiązanie zostało przyjęte jednogłośnie.

ad 8. Uchwalono jednogłośnie zatrudnienie w Centrum Informacji Turystycznej w Wetlinie stażysty od 15 kwietnia do 15 października 2011 r.
Ustalono również, że w najbliższym roku przygotowana zostanie ulotka reklamowa, która służyłaby turystom odwiedzającym Bieszczady oraz mogłaby być prezentowana na targach turystycznych. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie koncepcji ulotki jest Ewa Żechowska. Prowadzący Zebranie zaapelował o przesyłanie do niej informacji na temat atrakcji i usług, które można zaproponować turystom odwiedzającym nasz region.
Zebranie w głosowaniu jawnym zaakceptowało jednogłośnie podpisanie umowy o współpracę ze Stowarzyszeniem Magurycz i portalem internetowym www.bieszczady.pl.

Na tym Zebranie zakończono.