Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze (relacja)
Dodano: 3 kwietnia 2012
24 marca 2012 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Rozwoju Wetliny i Okolic. W obecnej chwili Stowarzyszenie liczy 66 członków rzeczywistych (z pełnymi prawami wyborczymi) oraz 20 członków wspierających (najczęściej są to osoby mieszkające w dużej odległości od Bieszczadów, bez praw wyborczych). W Zebraniu udział wzięło 33 członków rzeczywistych.

Prowadzącym Zebranie został Andrzej Łukaszczuk. Przedstawił projekt porządku obrad i poddał go pod głosowanie. W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Następnym punktem Zebrania był wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Zaproponowano Mariannę Wójcik, Irenę Reszka oraz Waldemara Pietrasza. Prowadzący poddał kandydatury pod głosowanie. W głosowaniu jawnym kandydaci zostali przyjęci jednogłośnie.

Rozpoczęła się część sprawozdawcza Zebrania. Jako pierwszy głos zabrał Prezes Stowarzyszenia, Aleksy Wójcik. Przez kilkanaście minut omawiał co w ciągu całej kadencji udało się zrobić, a które pomysły sprzed trzech lat nie doczekały się realizacji.
 
„Bieszczady Odnalezione”
Jest to projekt ścieżki historycznej, po nieistniejących już wsiach Zawój, Łuh i Jaworzec (okolice Kalnicy). W ramach pierwszej części projektu, wzdłuż trasy spacerowej ustawione będą dwujęzyczne tablice informacyjne opisujące wsie, wskazujące miejsca po dawnych cerkwiach i cmentarzach. Znajdą się tam także fragmenty relacji udzielonych członkom naszego Stowarzyszenia przez osoby przymusowo wysiedlone z tych wsi w czasie akcji „Wisła” w 1947 r. Zakończenie realizacji pierwszego etapu projektu planowane jest na maj 2012 r. 
Drugi etap (wniosek o dofinansowanie złożony został 3 dni po Walnym Zebraniu) obejmować ma oznaczenie pozostałości domów, młynów, piwnic, budowę żurawi nad studniami.

Rekonstrukcja XIX-wiecznej chaty bojkowskiej
Projekt przewiduje budowę w Wetlinie tradycyjnej chaty bojkowskiej, z pięknym dwuspadowym słomianym dachem z naczółkami. W ramach realizacji tego projektu, w ciągu ostatniej kadencji Zarządu udało się podpisać umowę z Gminą Cisna, która udostępniła Stowarzyszeniu działkę przy głównej szosie, wykonano projekt chaty wraz z projektami instalacji, uzyskano wszelkie niezbędne uzgodnienia i dokumentację oraz prawomocne pozwolenie na budowę. Wiele dotychczasowych prac wykonanych zostało całkowicie społecznie, bez wynagrodzenia. 
Teraz jedynym problemem jest znalezienie środków finansowych na budowę. W związku z tym, wraz z ukraińskim Stowarzyszeniem „Beskydzkie Zemlactwo” napisany został transgraniczny wniosek o dofinansowanie, przewidujący budowę chaty w Wetlinie oraz organizację festiwalu kultury łemkowskiej w okolicach Iwanofrankowska na Ukrainie.
Po wybudowaniu chaty, ma się w niej znaleźć niewielkie muzeum kultury bojkowskiej, tutaj ma zostać przeniesiony punkt informacji turystycznej oraz planowane są warsztaty ginących zawodów (garncarstwo, bibułkarstwo, malowanie na szkle, itp.).

Punkt informacji turystycznej
Jedną z pierwszych inicjatyw Zarządu, było wybudowanie w maju 2009 r. punktu informacji turystycznej w Wetlinie. Punkt działa w sezonie letnim (zazwyczaj od maja do września) i co roku udziela bezpłatnej informacji kilkunastu tysiącom turystów. Telefon: 500 047 743.

Organizacja Pożytku Publicznego
Dzięki staraniom Zarządu, na posiedzeniu w dniu 27.11.2009 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał Postanowienie o nadaniu naszemu Stowarzyszeniu statusu Organizacji Pożytku Publicznego.
Dzięki temu raz do roku wszyscy mają możliwość przekazania na rzecz naszego Stowarzyszenia 1% podatku dochodowego.
W 2010 roku (rozliczenia za rok 2009) na konto Stowarzyszenia wpłynęło z tego tytułu 2850 zł.
W 2011 roku (rozliczenia za rok 2010) nie byliśmy uprawnieni do otrzymania pieniędzy z tytułu 1%, ponieważ po zmianie przepisów, tak jak ponad 1,5 tys. innych stowarzyszeń, nie dopełniliśmy wszystkich formalności.
W 2012 roku (rozliczenia za rok 2011) ponownie znaleźliśmy się na ministerialnej liście organizacji uprawnionych do otrzymywania pieniędzy z tytułu 1%.

Zbiórka na budowę chaty bojkowskiej
Od roku 2009 w niektórych okolicznych pensjonatach i restauracjach wystawione są puszki, do których prowadzona jest zbiórka pieniędzy przeznaczonych na budowę chaty bojkowskiej, o której pisaliśmy wyżej.

Wyciskarka do zakładania śladu biegówkowego
W 2010 roku dzięki staraniom członka naszego Stowarzyszenia, Tomka Kudełki, udało się wykonać dla Stowarzyszenia wyciskarkę do zakładania śladu dla nart biegowych. W związku z tym, że żaden skuter śnieżny znajdujący się w rękach członków Stowarzyszenia nie posiada reduktora, niezbędnego do ciągnięcia wyciskarki, Zarząd rozpoczął już przygotowania do pisania wniosku o dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu, pozwalającego na utrzymanie obecnych i nowych planowanych tras biegówkowych.

Trasy rowerowe
Ponieważ wielu turystów przyjeżdża w Bieszczady z rowerami, Stowarzyszenie napisało projekt wytyczenia kilku tras rowerowych na terenie gminy Cisna. Niestety wniosek o dofinansowanie został odrzucony z przyczyn formalnych – Nadleśnictwo Cisna po którego terenach miały być poprowadzone trasy nie było współpartnerem projektu, a z mocy ustawy nadleśnictwa nie mają możliwości dzierżawienia gruntów leśnych. Wszystkie przygotowane przez Stowarzyszenie dokumenty, zostały przekazane Gminnemu Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej, które wraz z partnerami (nasze Stowarzyszenie oraz Nadleśnictwo Cisna) opracowało projekt jeszcze raz. Projekt przeszedł już pierwszą weryfikację. Mamy nadzieję, że trasy uda się oznakować jeszcze w roku 2012.

Ulotka: Informator turystyczny
W marcu 2012 r. została opracowana i wydrukowana ulotka informująca o niektórych atrakcjach znajdujących się w gminie Cisna oraz okolicach. Znajdują się tam niezbędne telefony alarmowe, telefony do wypożyczalni rowerów, nart, instruktorów narciarskich, właścicieli busów a także informacje o szlakach turystycznych, biegówkowych, stokach narciarskich, cerkwiach, bieszczadzkiej kolejce wąskotorowej, koncertach i inne. Jednym słowem – podstawowe informacje w skondensowanej formie, dla osób które w Bieszczadach są po raz pierwszy.

Imprezy sportowe
Na początku kadencji Zarząd planował organizację imprez sportowych. Niestety ten projekt nie doszedł do skutku. Jedynym działaniem podjętym przez Stowarzyszenie w tej kwestii było objęcie swoim patronatem corocznego biegówkowego „Biegu Karczmarzyka” z Wetliny do Przysłupia. 

Kamery internetowe w Bieszczadach
Planowany zakup i montaż kilku kamer internetowych w okolicznych wioskach, również nie doczekał się realizacji. Pod koniec 2011 roku w Wetlinie została sfinansowana i zamontowana jedna kamera, jako oddolna inicjatywa kilku osób będących członkami Stowarzyszenia.

„Pożyteczne ferie i wakacje”
Planowanego projektu, w ramach którego dzieci z okolicznych wiosek miały mieć zapewnioną możliwość ciekawego spędzenia ferii i wakacji, niestety nie udało się zrealizować.

Nowe piesze szlaki
Planowane było wytyczenie i oznakowanie dwóch nowych szlaków pieszych: z Przysłupia na Jasło oraz z Polanek przez Łopienkę na Korbanię. Niestety pomysłu nie udało się zrealizować, ponieważ PTTK do którego się zwróciliśmy z propozycją współpracy nie miało pieniędzy na realizację takiego projektu.

Po zakończeniu sprawozdania Zarządu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sebastian Morawski. W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentów przekazanych przez Zarząd do kontroli, Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości. Na wniosek kilku członków Stowarzyszenia Komisja zwróciła jednak uwagę na dwie kwestie:

1) Istnieje konieczność poprawienia oznakowania punktu informacji turystycznej w Wetlinie. Pomimo, że punkt znajduje się przy głównej szosie, tuż przy zejściu z żółtego szlaku prowadzącego na Połoninę Wetlińską (czyli w miejscu bardzo ruchliwym) bardzo często okazuje się, że turyści szukający noclegu nie wiedzą o istnieniu takiego miejsca.

2) Należy częściej informować członków Stowarzyszenia o działaniach podejmowanych przez Zarząd oraz o konieczności pomocy w pracach Stowarzyszenia jeśli zachodzi taka potrzeba. Niestety informacje o stanie realizacji projektów, przekazywane raz do roku na Walnych Zebraniach to zbyt rzadko i powstaje wrażenie, że w Stowarzyszeniu niewiele się dzieje.

Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi.
W głosowaniu jawnym absolutorium zostało udzielone jednogłośnie.


Ostatnim punktem Walnego Zebrania były wybory nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Spośród zgłoszonych kandydatur, w wyniku tajnego głosowania, w skład Zarządu weszli: Aleksy Wójcik (32 głosy), Agnieszka Banaszek (32), Marcin Dobrowolski (31), Bogusław Czerenkiewicz (27), Jakub Wierzbicki (25), Piotr Tuniewicz (24), Henryk Ślimak (22).
Podczas zwołanego natychmiast pierwszego posiedzenia Zarządu, do pełnienia funkcji Prezesa wybrany został na drugą kadencję Aleksy Wójcik.

Spośród zgłoszonych kandydatur, w wyniku tajnego głosowania, w skład Komisji Rewizyjnej weszli: Agnieszka Dworaczek (28), Sebastian Morawski (27), Zygmunt Skorupski (15).
Podczas pierwszego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, do pełnienia funkcji Przewodniczącego wybrany został na drugą kadencję Sebastian Morawski.


Wolnych wniosków żaden z uczestników Walnego Zebrania nie zgłaszał.
Tym samym Walne Zebranie zakończono.