STATUT

Statut

Stowarzyszenia Rozwoju Wetliny i Okolic

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic” zwane w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może działać również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Wetlina koło Cisnej.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 5

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową bezpłatną i odpłatną
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
 4. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników..

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem innych stowarzyszeń krajowych, zagranicznych i międzynarodowych o podobnym charakterze działania.

§ 7

Stowarzyszenie posiada własny emblemat, odznakę, pieczęcie i sztandar wg wzorów ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział II

Cele i zadania Stowarzyszenia

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Inicjowanie, opiniowanie, wnioskowanie i bezpośredni udział w programach i projektach zmierzających do rozwoju Wetliny i jej okolic.
 2. Popularyzowanie oraz ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Bieszczadów, w tym tradycyjnego rzemiosła, tradycji kulinarnych, języka i kultury regionalnej, z poszanowaniem bogactwa wielokulturowości.
 3. Rozwój infrastruktury turystycznej dla zapewnienia właściwych warunków wypoczynku turystom odwiedzającym Bieszczady.
 4. Mobilizowanie i włączanie do współpracy mieszkańców Wetliny i sąsiadujących z nią miejscowości wokół idei podejmowanych przez Stowarzyszenie.
 5. Inkubowanie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych służących idei zrównoważonego rozwoju wykorzystujących walory przyrodniczo kulturowe oraz lokalne zaplecze gospodarcze i potencjał ludzki i wszelkie zasoby Bieszczadów.
 6. Promocję i wspieranie inicjatyw sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości służącej Bieszczadom i ich mieszkańcom.
 7. Wspieranie działań oraz inicjatyw mających na celu ochronę środowiska naturalnego Bieszczadów oraz promocję zachowań pro-ekologicznych.
 8. Propagowanie zdrowego trybu życia, rekreacji, turystyki i kultury spędzania/ zagospodarowania wolnego czasu wśród społeczności lokalnej.

§ 9

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie zarówno odpłatnej i jak i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w następującym zakresie:

 1.  świadczenie wsparcia członkom Stowarzyszenia oraz mieszkańcom Wetliny i okolic stwarzając korzystne warunki i pomagając w realizacji ich    celów społecznych i gospodarczych.
 2. promocja walorów turystycznych, krajoznawczych, przyrodniczych i kulturowych Wetliny, okolic Wetliny oraz regionu Karpat wraz z promowaniem idei ochrony środowiska na tym terenie.
 3. pozyskiwanie środków finansowych w postaci m.in. dotacji oraz zbiórek publicznych, wpłat na cele statutowe, darowizn, nawiązek sądowych – na realizację celów statutowych.
 4. inicjowanie działań prowadzących do powstania funduszu lokalnego na rzecz rozwoju gminy Wetlina i okolic.
 5. prowadzenie własnej działalności charytatywnej poprzez: organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych, pozyskiwanie darczyńców okolicznościowych,
 6. wdrażanie projektów, zmierzających do podniesienia jakości życia mieszkańców Wetliny i okolic, w oparciu o nakłady finansowe i pozafinansowe.
 7. działalności wydawniczej i informacyjnej ( wraz ze sprzedażą wydawnictw) związanej z działalnością Stowarzyszenia i promocją regionu;
 8. organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych i kulturalno-rozrywkowych związanych propagowaniem zdrowego stylu życia, wypoczynku, rekreacji, turystyki i kultury;
 9. prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów mających na celu aktywizację lokalnej społeczności oraz popularyzację wiedzy na temat zdrowego trybu życia, przedsiębiorczości, obsługi ruchu turystycznego, rękodzieła a także historii, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego regionu;
 10. działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, aktywizacją zawodową, przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzależnieniom,
 11. wypożyczanie sprzętu turystycznego umożliwiającego korzystanie z tras turystycznych wytyczonych w ramach działań Stowarzyszenia;
 12. organizacji konferencji, seminariów, targów związanych z promocją regionu i działań podejmowanych przez jego mieszkańców;
 13. podejmowanie działań mających na celu współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi ,ze szkołami, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia bądź wykazującymi mini zainteresowanie
 14. podejmowanie innych działań zmierzających do poprawy życia członków Stowarzyszenia, mieszkańców Wetliny i okolic i realizacji celów statutowych.

2. Działalność odpłatną może być prowadzona na zasadzie odpłatnej działalności pożytku publicznego a pozyskane środki mogą służyć wyłącznie realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia. Dochód z działalności odpłatnej Stowarzyszenia służyć będzie wyłącznie realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w §8 Statutu tj. na realizację celów pożytku publicznego. Działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego wynikającej z Statutu.
Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.

Rozdział III

Członkostwo

§ 10

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1.1 Członków zwyczajnych

1.2 Członków honorowych

1.3 Członków wspierających

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy.

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem pkt 3, może być niepozbawiona praw publicznych osoba fizyczna powyżej 16 roku życia.

 2. Przyjęcie na członka zwyczajnego następuje w wyniku podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia stosownej uchwały.

 3. Osoby małoletnie poniżej 16 roku życia mogą być przyjęte w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów. Do czasu uzyskania 16 roku życia osobom takim nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zebraniu Członków oraz pozbawione są czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 12

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia lub w realizacji jego celów.

§ 13

 1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne popierające cele statutowe Stowarzyszenia.

 2. Przyjęcie na członka wspierającego następuje w wyniku podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia stosownej uchwały.

§ 14

Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia przysługują następujące uprawnienia:

 1. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia z zastrzeżeniem § 11 pkt 3

 2. Korzystanie z pomocy, sprzętu i urządzeń stanowiących własność Stowarzyszenia.

 3. Używanie emblematów i odznak Stowarzyszenia na zasadach określonych w zatwierdzonym przez Zarząd Stowarzyszenia Regulaminie.

§ 15

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. Przestrzegać Statutu, Regulaminów i Uchwał władz Stowarzyszenia.

 2. Brać czynny udział w działalności statutowej Stowarzyszenia.

 3. Regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 16

Członkom honorowym Stowarzyszenia przysługują następujące uprawnienia:

 1. Poddawanie ocenie działalności Stowarzyszenia i jego władz a także wysuwanie wniosków i postulatów.

 2. Korzystanie z pomocy, sprzętu i urządzeń stanowiących własność Stowarzyszenia.

 3. Używanie emblematów i odznak Stowarzyszenia na zasadach określonych w zatwierdzonym przez Zarząd Stowarzyszenia Regulaminie.

 4. Prawo do udziału w zebraniach władz Stowarzyszenia bez prawa wyborczego.

§ 17

Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegać Statutu, Regulaminów i Uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 18

Członkom wspierającym Stowarzyszenia przysługują następujące uprawnienia:

 1. Bierne prawo wyborcze (z wyłączeniem osób prawnych) do władz Stowarzyszenia z zastrzeżeniem § 12 pkt 3.

 2. Poddawanie ocenie działalności Stowarzyszenia i jego władz a także wysuwanie wniosków i postulatów.

 3. Korzystanie z pomocy, sprzętu i urządzeń stanowiących własność Stowarzyszenia.

 4. Używanie emblematów i odznak Stowarzyszenia na zasadach określonych w zatwierdzonym przez Zarząd Stowarzyszenia Regulaminie.

§ 19

Członkowie wspierający mają obowiązek:

 1. Przestrzegać Statutu, Regulaminów i Uchwał władz Stowarzyszenia.

 2. Brać czynny udział w działalności statutowej Stowarzyszenia.

 3. Regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 20

Członkostwo wygasa na skutek:

 1. Rezygnacji z członkostwa zgłoszonego na piśmie.

 2. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia.

 3. Wykluczenia członka Stowarzyszenia.

§ 21

 1. Członek Stowarzyszenia może być skreślony z listy członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w przypadku niewypełnienia obowiązków statutowych przez okres 12 miesięcy.

 2. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia i skreśleniu z listy członków przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków.

§ 22

Za nieprzestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz na członków mogą być nakładane następujące kary:

 1. Upomnienie

 2. Nagana

 3. Zawieszenie w prawach członka na okres 1 roku.

 4. Wykluczenie.

§ 23

 1. Kary na członków Stowarzyszenia nakłada 3 osobowa komisja, którą wyłania Zarząd ze swojego składu.

 2. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do Zarządu Stowarzyszenia.

 3. Uchwała Zarządu w sprawie kary jest ostateczna.

§ 24

 1. Kary nakładane na członków władz Stowarzyszenia nakłada Zarząd Stowarzyszenia.

 2. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

 3. Odwołanie przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały.

§ 25

 1. Za wzorowe wykonywanie obowiązków i szczególne zasługi dla realizacji celów Stowarzyszenia mogą być nadawane wyróżnienia.

 2. Rodzaje wyróżnień i tryb ich przyznawania określa Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 26

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków.

 2. Zarząd Stowarzyszenia.

 3. Komisja Rewizyjna.

§ 27

 1. Kadencja władz trwa 3 lata.

 2. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym, dla ważności głosowania wymagana jest obecność, co najmniej połowy składu danej władzy.

 3. W przypadku wakatu w Zarządzie Stowarzyszenia lub w Komisji Rewizyjnej władze te mogą uzupełnić swój skład. Liczba członków pochodzących z uzupełnienia nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru dokonanego na Walnym Zebraniu Członków.

§ 28

 1. Walne Zebrania Członków dzielą się na zwyczajne, nadzwyczajne i doroczne.

 2. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest zawiadomić na piśmie członków zwyczajnych o miejscu dacie i godzinie Walnego Zebrania Członków, co najmniej na 2 tygodnie przed jego terminem.

 3. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą członkowie zwyczajni, członkowie honorowi oraz osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia.

 4. Doroczne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz w roku. Ich tematyka przygotowywana jest przez Zarząd Stowarzyszenia i dotyczy spraw bieżących.

 5. Zwyczajne Walne Zebrania sprawozdawczo – wyborcze zwoływane są raz w kadencji.

 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek:

– Komisji Rewizyjnej,

– co najmniej 50% członków zwyczajnych.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się w terminie 1 miesiąca od daty

złożenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 29

Regulamin wyborczy do władz Stowarzyszenia ustala w formie uchwały Zarząd Stowarzyszenia.

§ 30

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Wybór, w głosowaniu tajnym, Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.

 2. Uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia.

 3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności.

 4. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 5. Podejmowanie uchwał dotyczących członkostwa Stowarzyszenia w zrzeszeniach krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.

 6. Uchwalanie kierunków i programów działania.

 7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w sprawie skreślenia z listy członków i karach nałożonych na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 8. Udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.

 9. Nadawanie członkostwa honorowego.

 10. Podejmowanie decyzji w sprawach wniesionych przez Zarząd Stowarzyszenia lub przez członków Stowarzyszenia.

 11. Ustalanie liczby członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.

 12. Uchwalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego.

§ 31

 1. Zarząd składa się z 4 do 10 członków. Większość składu Zarządu muszą stanowić osoby pełnoletnie.

 2. Zarząd Stowarzyszenia konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu wybierając ze swego składu Prezesa, wice Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.

 3. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia pełnia swoje funkcje społecznie.

 4. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Prezes. Posiedzenia odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku.

§ 32

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. Realizowanie celów statutowych Stowarzyszenia.

 2. Uchwalanie planów działalności i budżetu oraz sporządzanie sprawozdań finansowych.

 3. Realizowanie uchwał i zaleceń Walnego Zebrania Członków.

 4. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia.

 5. Zarządzanie majątkiem i gospodarką finansową Stowarzyszenia.

 6. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

 7. Uchwalanie regulaminów wyborczych.

 8. Stanowienie o strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia i zasad finansowo – ekonomicznych.

 9. Podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków oraz wykluczeniu, skreśleniu i nagradzaniu członków.

 10. Zatrudnianie pracowników.

§ 33

Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz należy do kompetencji Prezesa Stowarzyszenia. W sytuacjach szczególnych Stowarzyszenie reprezentuje członek Zarządu Stowarzyszenia upoważniony jednorazowo na piśmie przez Prezesa.

§ 34

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 35

1. Komisja Rewizyjna przeprowadza nie rzadziej niż raz w roku kontrolę statutowej, finansowej oraz gospodarczej działalności Stowarzyszenia sporządzając protokół z tych kontroli.

 1. Komisja Rewizyjna może żądać od Zarządu Stowarzyszenia wyjaśnień dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 2. W razie stwierdzenia nieprawidłowości Komisja Rewizyjna określa termin ich usunięcia.

 3. Na sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie Członków Komisja Rewizyjna sporządza wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.

 4. Komisja Rewizyjna ma prawo wnioskować do Zarządu Stowarzyszenia o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 5. Komisja Rewizyjna określa swoje zasady pracy.

 6. Komisja Rewizyjna może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

 7. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być wyłącznie członkowie zwyczajni, niebędący pracownikami Stowarzyszenia.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia.

§ 36

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i środki finansowe.

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z :
  1) składek członkowskich,
  2) darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności prywatnej,
  3) dochodów z własnej działalności statutowej,
  4) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem,
  5) dotacji, subwencji, kontraktów, środków z funduszy publicznych, grantów,
  6) ofiarności publicznej, w tym zbiórki publicznej,
  7) dochodów z imprez, konkursów, licytacji,
  8) nawiązek przyznawanych przez właściwy organ,
  9) sponsoringu,
  10) dochodów z kapitału (odsetki, lokaty),
  11) dochodów z działalności gospodarczej,
  12) innego rodzaju przysporzeń majątkowych.

3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym i w kasie gotówkowej Stowarzyszenia
4. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Stowarzyszenia według swobodnego uznania o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
5. Cały osiągnięty przez Stowarzyszenie dochód przeznaczony będzie na jego cele statutowe, tj. na cele działalności pożytku publicznego.

6. Dochody Stowarzyszenia służą w całości realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Stowarzyszenia.

§ 37

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 września 1997 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. Nr 330 z pózn. zm.) oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sposób umożliwiający rachunkowe wyodrębnienie przychodów, kosztów i wyników każdej z form działalności: odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej.

§ 38

Do składania oświadczeń finansowych i majątkowych wymagane jest zgodne działanie Prezesa i Skarbnika łącznie lub Prezesa i upoważnionego członka Zarządu.

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 39

Uchwałę o zmianie Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności 50% uprawnionych do głosowania.

§ 40

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności 50% uprawnionych do głosowania.

 2. Majątek likwidowanego Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie na cele równoważne lub zbieżne z celami określonymi w Statucie Stowarzyszenia.

 3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa szczegółowo sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia